OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je mamplan s. r. o., so sídlom Za Ferenitkou 17, 949 01 Nitra, IČO: 47539186, DIČ: 2023952887. Firma nie je platcom DPH. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorov je zakázané.

Objednávkou produktov alebo služieb súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V materiáloch určených bezplatne na stiahnutie môžete nájsť informácie o našich produktoch alebo službách alebo o produktoch a službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto téme.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: nora@stastienadosah.sk. Kupujúci objednáva vybranú službu alebo produkt vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a Kupujúcemu a Predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať Kupujúcemu objednané produkty a služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu produktov a/alebo služieb.

Pokiaľ si Kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako fyzická osoba a fakturačné údaje kupujúceho (nezdaniteľnej osoby) sú iné, ako slovenské, tak elektronicky poskytované služby podliehajú DPH krajiny, v ktorej má nezdaniteľná osoba bydlisko, pretože ide o elektronickú službu poskytovanú na diaľku. Pokiaľ si Kupujúci objednal elektronicky dodávanú službu ako firma a jeho údaje sú iné, ako slovenské, tak sa na Kupujúceho vzťahuje prenesená daňová povinnosť, to znamená, že daň musí odviesť Kupujúci.

Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami spoločnosti mamplan s. r. o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktov a/alebo služieb. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním e-mailom. V prípade neúspešnej úhrady je Kupujúci informovaný správou zobrazenou na platobnej stránke.

PLATOBNÉ METÓDY

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments a.s., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti ComGate Payments a.s.. S údajmi vašej platobnej karty spoločnosť ComGate Payments a.s. nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

 

MOŽNOSTI PLATIEB:

a) Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

 

JEDNORAZOVÁ PLATBA

Platba jednorazovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára prostredníctvom platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu. Pri neuhradení faktúry do dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám táto bude stornovaná a Vaša objednávka bude zrušená bez nároku na jej obnovenie.

 

OPAKOVANÁ PLATBA

 • Opakovaná platba - 30 dní
  V prípade, že predmetom kúpy je ''ŠKOLA ŠŤASTIA: Transformačný klub pre ženy'' s pravidelným tridsaťdňovým poplatkom, využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 120 eur / mesačne alebo ekvivalent v CZK) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný k ťarche platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola uvedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
 • Opakovaná platba - 90 dní
  V prípade, že predmetom kúpy je ''ŠKOLA ŠŤASTIA: Transformačný klub pre ženy'' s pravidelným deväťdesiatdňovým poplatkom, využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zretelne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 300 eur / za 3 mesiace alebo ekvivalent v CZK) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 90 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný k ťarche platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
 • Opakovaná ročná platba
  V prípade, že predmetom kúpy je ''ŠKOLA ŠŤASTIA: Transformačný klub pre ženy'' s pravidelným ročným členským poplatkom, využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zretelne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 950 eur / ročne alebo ekvivalent v CZK) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 365 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný k ťarche platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.
 • 30 denný trial s naväzujúcou opakovanou fixnou platbou
  V prípade, že predmetom kúpy je ''ŠKOLA ŠŤASTIA: Transformačný klub pre ženy'' v 30 dennej trial verzii, pokiaľ užívateľ svoje členstvo v priebehu 30 dní nezruší, nasleduje atuomatické predĺženie členstva s pravidelným 30 dňovým členským poplatkom (uvedeným pri objednávke členstva), na ktorého uhradenie využíva Predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zretelne a jasne uvedenej na objednávke (maximálne 120 eur / mesačne alebo ekvivalent v CZK) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky strhnutý z platobnej karty Kupujúceho, ktorou bola prevedená prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube. Trial verziu členstva je možné absolvovať len jedenkrát, v prípade o opakovaný pokus prihlásiť sa na trial bude trial členstvo obmedzené a užívateľ sa dostane k obsahu klubu až po uhradení plného členského poplatku v aktuálnej výške.
 • Upozornenie na automatickú platbu
  V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného poplatku, aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu Predávajpci do dvoch pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby preostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke, spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.
 • Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby
  Členstvo v ''ŠKOLA ŠŤASTIA: Transformačný klub pre ženy'' môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť pomocou určeného formulára v online členskej sekcii, alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese: podpora@stastienadosah.sk. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude ďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. V prípade zrušenia členstva bude prístup (po vypršaní uhradenej doby členstva) definitívne ukončený.

4. Garancia vrátenia peňazí

Pri objednaní produktu alebo služby má Kupujúci právo odstúpiť od zmluy bez udania dôvodu v rámci časového limitu uvedeného na predajnej stránke daného produktu (avšak minimálne 14 dní). Odstúpenie je možné zrealizovať elektronickou formou zaslaním e-mailu na adresu: nora@stastienadosah.sk s prehlásením, že od zmluvy Kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedanúcou kúpnej cene online kurzu/programu. Čiastka bude vrátená do 30 dní od odoslania dobropisu Kupujúcemu. Čiastka bude vrátená späť spôsobom, akým bola pôvodne uhradená. Po odstúpení od zmluvy je Kupujúcemu ukončený prístup do členskej sekcie s dovtedy uverejnenými materiálmi plateného online kurzu. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy v rámci garancie vrátenia peňazí, nemá nárok na dovtedy nezverejnené lekcie a bonusy súvisiace s programom.

Prípadné reklamácie alebo námietky môže Kupujúci kedykoľvek vzniesť elektronickou formou - zaslaním e-mailu na adresu: nora@stastienadosah.sk. Pre podanie reklamácie alebo námietky nie je daný žiadny zvláštny formulár. Z vyjadrenia Kupujúceho však musí vždy vyplývať. v čom spočíva reklamácia alebo námietka a aký spôsob vybavenia požaduje. O podanej reklamácii či námietke rozhodne Predávajúci najneskôr do 30 dní od jej obdržania. Kupujúci bude vyrozumený e-mailom vrátane odôvodnenia.

5. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku online produktu alebo objednávku služby, musíte tak urobiť zaslaním žiadosti na: nora@stastienadosah.sk. Pri zakúpení online produktu spoločnosti mamplan s. r. o. máte nárok na 100% garanciu vrátenia peňazí. Garanciu je možné uplatniť najneskôr do 30 dní od kúpy a to písomne na: nora@stastienadosah.sk.

Pri zakúpení online poskytovanej služby cez Skype, Viber, WhatsApp, Facebook Messanger alebo telefonicky spoločnosti mamplan s. r. o. máte nárok na storno objednávky najneskôr 1 deň pred dohodnutým termínom poskytnutia služby. Po absolvovaní služby zaniká nárok na storno a vrátenie peňazí zo strany dodávateľa.

Po zakúpení fyzicky dodaného produktu spoločnosti mamplan s. r. o. máte nárok na 100% garanciu vrátenia peňazí. Garanciu je možné uplatniť najneskôr do 30 dní od kúpy a to písomne na: nora@stastienadosah.sk. Produkt musí byť dodaný na adresu dodávateľa v pôvodnom neporušenom stave a náklady na poštovné a balné hradí kupujúci. V prípade, že bude produkt doručený v poškodenom stave, zaniká nárok na vrátenie peňazí zo strany dodávateľa. Peniaze budú kupujúcemu po splnení všetkých podmienok vrátené rovnakým spôsobom, akým bol produkt pôvodne uhradený. 

*** Na bonusy sa nevzťahuje garancia vrátenia peňazí, keďže ide o bezplatné darčeky.

6. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

7. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o Vás na našom webe zaznamenávame. V prípade navštívenia našich stránok zaznamenávame štandardným spôsobom IP adresu, pridelenú vaším poskytovateľom, www stránku, z ktorej nás navštívite, jednotlivé navštívené stránky nášho webu, dátum a dĺžku Vašej návštevy. Ďalšie osobné údaje, ako napríklad meno a email zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, stiahnutím bezplatných online produktov, nákupom produktov a/alebo služieb, súťažou či vyplnením formulára a ankiet. Zozbierané obchodné údaje sú využívané na účely technickej správy webu, webovej analytiky, v rámci ankiet či pre marketingové účely vždy v primeranom rozsahu. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme Vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť sa“, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu. Pre uľahčenie Vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači. Ak vám nie je niečo jasné alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať prevádzkovateľa webu na adrese: nora@stastienadosah.sk.

Viac o tom, ako vaše osobné údaje chránime, si prečítajte tu >>>

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 11. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

ĎAKUJEM ZA VAŠU DÔVERU!

Teším sa na ďalšie stretnutia s vami, napr.:

 

NORA ŠULÍKOVÁ

transformačná koučka